Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen dan geen belasting meer te worden betaald, wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald. Het ministerie van Financiën heeft hiertoe besloten, mede na overleg met DNB, AFM en het Verbond van Verzekeraars.

Afkoop is in de meeste gevallen financieel niet interessant

DNB en de AFM hebben tijdens dit overleg aangegeven niet te verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen tot massale afkoop van deze polissen zal leiden, omdat afkoop volgens hen veelal niet in het belang van de klant is. Wanneer consumenten desondanks besluiten hun polis af te kopen, kan dit leiden tot een financieel niet-optimale uitkomst. Om deze reden is het van groot belang dat klanten zich vooraf goed laten informeren over de gevolgen van de afkoop.

 

Ook voor Brede Herwaarderingspolissen

De hierboven beschreven maatregelen zijn een uitbreiding op de huidige regeling waarin in bepaalde situaties de tijdklemmen vervallen. Met het amendement komen de tijdklemmen voor een KEW, SEW en BEW in alle situaties te vervallen. Met één uitzondering: het amendement geldt niet voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Hierdoor zijn de per 1 januari in werking getreden uitzonderingssituaties vanaf 1 april niet meer van toepassing op de Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. De tijdklemmen zijn voor deze producten dan weer onverkort van toepassing.

Wiebes schrijft de Tweede Kamer nu dat hij voornemens is om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen. “De achtergrond van de tijdklemmen is bij beide productgroepen dezelfde en daarom is er fiscaal gezien geen reden om hier een onderscheid in aan te brengen.”

Bron InFinance