NHG en huwelijk

Word je mede-eigenaar als de woning voor het huwelijk (gemeenschap van goederen) door 1 koper is verworven?

In het artikel ‘Aandachtspunten bestaande huiseigenaar die gaat samenwonen (zie hieronder) is al aangegeven dat bij een huwelijk de NHG condities niet automatisch van kracht zijn voor de intrekkende partner.

De ‘intrekkende’ huwelijkspartner krijgt niet automatisch de woning op haar naam doordat zij is getrouwd in gemeenschap van goederen. Daardoor is de intrekkende partner (= geen eigenaar) niet beschikkingsbevoegd en kan bijvoorbeeld de woning niet verkopen of tijdelijk verhuren (bijvoorbeeld in betalingsproblemen). Daarvoor is dan nog wel steeds de instemming van de huiseigenaar nodig. De intrekkende partner loopt wel de financiele risico’s, maar heeft niet de volledige ruimte om de financiele schade te beperken (door tijdelijke verhuur/verkoop woning).

Volmacht

Dit risico kan worden uitgesloten. Een notaris kan je hierover adviseren. De huiseigenaar kan bijvoorbeeld een volmacht verlenen aan de partner en deze laten opnemen in de hypotheekakte of in een algemene volmacht (een zogenaamd ‘leventestament’). In deze volmacht kan de huiseigenaar aan de partner de bevoegdheid verlenen om namens hem te handelen, daaronder begrepen: het verkopen of tijdelijk verhuren van de woning. Een eventuele volmacht hoeft niet goedgekeurd te worden door het Waarborgfonds Eigen Woningen, de stichting die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de NHG.

Ook zonder mede-eigendom van de NHG verkregen worden, de partner is dan wel hoofdelijk aansprakelijk, maar heeft minder beschikkingsbevoegdheden.

Aandachtspunten bestaande huiseigenaar die gaat samenwonen.

Waar dien je op te letten als je in het verleden als ‘alleenstaande’ een NHG hypotheek hebt gesloten en je nu gaat samenwonen?

Naast een reguliere check up van de bestaande verzekeringen (dekking, begunstiging) is het goed om op de volgende punten te letten:

  1. Indien er sprake is van een verblijvingsbeding – en geen testament, zal bij overlijden van de huidige huiseigenaar de langstlevende de hypotheek annuitair / lineair dienen voort te zetten. Voor zover er sprake is van een overgangsregeling ‘bestaande hypotheken’ zal deze vanwege het overlijden van de huidige huiseigenaar niet automatisch overgaan op de langstlevende (behoudens overgang wegens testament).
  2. De NHG condities gelden niet automatisch voor de intrekkende partij. Hier dient dan ook eerst een verzoek bij de geldverstrekker voor ingediend te worden, om de NHG condities uit te breiden. Dit geldt ook als er sprake is van een huwelijk.

De bank moet wel conform de beheersaspecten (NHG) toetsen. Dit houdt in dat de ‘intrekkende partij’:

  • moet voldoen aan de op dat moment geldende normen;
  • eigenaar van de woning door levering, hoofdelijk schuldenaar op de lening en bewoner van de woning moet zijn*;
  • als geldnemer in de leningovereenkomst moet worden vastgelegd;
  • tenslotte moet de bank nog binnen 30 dagen bij NHG melden dat je partner als geldnemer is toegevoegd.

* Hier zijn wel kosten aan verbonden (notariskosten / overdrachtsbelasting).

Daarnaast is het van belang premiesplitsing van de overlijdensrisicoverzekering(en) correct toe te passen. Het is altijd verstandig om in gesprek te gaan met de notaris voor een testament.

Let op: bij een huwelijk zijn de NHG condities niet automatisch van kracht voor de intrekkende partner. Ook dan gelden de bovengenoemde voorwaarden voor uitbreiding van de NHG dekking.

Bron: Waarborgfonds Eigen Woningen